Адрес: София 1463
бул. "Витоша" 96, вх. А, ет. 4
тел: (02) 951 6867
тел: (02) 951 6861
email: office@elda5bg.com
виж на картата >>
Услуги 
 
СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ
 
  На български и немски език
По фактически данни
По прогнозни данни
Комплексно
     - абонаментно /помесечно/
     - годишно
Еднократно по спесификация
Доверително електронно банкиране на работни заплати
 
       Консултации
 • Компютърна обработка на счетоводната информация
 • Прогнозен финансов резултат или паричен поток
 • Ежемесечно счетоводно приключване и изготвяне на финансови отчети, включително съобразно изискванията на мултинационални компании
 • Счетоводни консултации по избор на счетоводна политика
 • Съставяне на справки при необходимост от консолидационни отчети
 • Съставяне на амортизационен план, отчитане на месечни амортизации
 • Осчетоводяване на преоценки на активи и пасиви
 • Изготвяне на различни видове справки за активите и пасивите на дружеството
 • Изготвяне на декларации, дневници, дискети, писма и др.към институциите/данъчни подразделения, НОИ, НСИ,БНБ,Търговски банки и др./
 • Изготвяне на платежни нареждания към бюджета и платежни искания
 • Регистрация по ЗДДС, Закона за акцизите
 • Регистрация на касов апарат
 • Други
 
РАБОТНА ЗАПЛАТА
 
 • Консултации по трудовото законодателство и социалното осигуряване
 • Изготвяне на ведомост за заплати, определяне на осигуровки и данъци
 • Електронно банкиране при доверително управление на паричните средства
 • Личен състав
 
ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
 
 • Преглед на счетоводната документация за съответната финансова година
 • Нанасяне на корекции
 • Приключване на приходните и разходните сметки
 • Съставяне на годишните финансови отчети
 • Съставяне на обща оборотна ведомост, ведомост по аналитични сметки, хронологии на сметки и подреждане на счетоводната документация
 • Заверка на ГСО от експерт-счетоводител при необходимост
 • Публикуване на ГСО. Събиране и подреждане в регистри на счетоводната документация
 • Представяне на необходимите информации пред НСИ
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
 
 • Текущи вътрешни ревизии и инвентаризации
 
ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ
 
Данъчни консултации и препоръки по всички нормативни промени

 • Използване на данъчни облекчения
 • Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
 
ПАРТНЬОРСТВО
 
ЕЛДА-5 ЕООД предлага партньорство на фирми /български и чуждестранни/ или физически лица, които имат интереси в сферата на предлаганите услуги или осъществяваните дейности.
 
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
 
Предстоящото присъединяване на България към Европейския съюз предизвиква интерес сред нови мултинационални сдружения за разширяване на дейността им и на територията на нашата страна. Предлагаме представителство на немскоговорящи колеги от други европейски страни, практикуващи в сферата на счетоводните услуги и данъчните консултации.